Quy định học bổng Chương trình du học hè 2013

  1. Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh tiếp tục theo học năm học 2013 – 2014 tại Trường. Nếu học sinh chuyển trường vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học 2013 – 2014, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận nêu trên.

  2. Mức học bổng nêu trên chỉ bao gồm chi phí sinh hoạt, học tập, đi lại, bảo hiểm theo mức phí quy định của EF. Học bổng trên không bao gồm các khoản phí như phí dịch thuật hồ sơ, xin cấp passport và visa, tham quan ngoài chương trình, chi phí cá nhân và các chi phí khác phát sinh nếu có.

  3. Học bổng không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào và không được quy đổi thành tiền mặt.

  4. Học bổng không áp dụng cho học sinh đã nhận học bổng du học hè 2012.

  5. EF Education First chịu trách nhiệm tổ chức các khóa du học hè của Chương trình học bổng du học hè 2013 nói trên. Học sinh đạt học bổng sẽ tuân thủ các quy định của Chương trình Du học hè EF.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved