Tìm kiếm

Tất cả
89ch

Cuốn sách kĩ năng sống trong môn Địa lý ở trường Trung học cơ sở được biên soạn nhằm giúp giáo viên có thêm hiểu biết chung về kỹ năng sống và nội dung, cách thức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cho học sinh trong môn Sinh học ở trường trung học cơ sở.
Cuốn sách gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thong
Nội dung cơ bản gồm:

  1. Quan niệm về kĩ năng sống
  2. Phân loại kĩ năng sống
  3. Tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
  4. Định hướng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Phần thứ hai: Giáo dục kĩ năng sống trong môn Sinh học ở trường trung học cơ sở

  1. Phân tích khả năng, mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Sinh học ở trường trung học cơ sở.
  2. Giới thiệu một số nội dung và địa chỉ các tiết học/ bài học tiêu biểu của môn Sinh học ở trường trung học cơ sở có thể thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở từng lớp.
  3. Một số bài soạn minh họa về giáo dục kĩ năng sống trong môn sinh học ở trường trung học cơ sở.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved