Tìm kiếm

Tất cả
206ch
Trình bày các yêu cầu về nội dung kiến thức cũng như về kĩ năng cần đạt ở mỗi bài học trong chương trình Thể dục 12: Sách giáo viên… Hệ thống hóa kiến thức môn Thể dục 12 bao gồm: đưa ra mục tiêu, cấu trúc của chương trình Thể dục 12; phân tích nội dung và hình thức trình bày của các bài học; giới thiệu các thiết bị và phương tiện dạy học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved