Giáo viên tiếng việt cơ sở Pasteur & Văn Thánh

NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 14/07/1992
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

HUỲNH MÔNG THU
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 11/01/1982
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam

ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG TƯƠI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 25/08/1990
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ KIM HÀ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 23/10/1990
Chuyên môn: Văn
Quốc tịch: Việt Nam

HỒ THỊ NGOAN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 25/08/1988
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 06/01/1991
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THỦY
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 02/06/1987
Chuyên môn: Văn
Quốc tịch: Việt Nam

ĐỖ THỊ QUẾ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 18/04/1989
Chuyên môn: Văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ KIM HIỂU
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Ngày sinh: 07/08/1990
Chuyên môn: Hóa
Quốc tịch: Việt Nam

ĐỖ THỊ NGUYỆT
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 17/01/1988
Chuyên môn: Văn
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ HỒNG NGỌC
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 06/07/1979
Chuyên môn: Quản lý giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 10/09/1987
Chuyên môn: Tâm lý giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH THIÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 01/02/1987
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

TRỊNH THỊ NGA
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 13/11/1990
Chuyên môn: Địa
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ NĂM
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 15/11/1986
Chuyên môn: Sử
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 15/05/1989
Chuyên môn: Văn
Quốc tịch: Việt Nam

HÀ THỊ LONG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 20/10/1982
Chuyên môn: Văn
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ HUYỀN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 15/09/1989
Chuyên môn: Sử
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ ÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 19/02/1989
Chuyên môn: Sử
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THU HÀ
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Ngày sinh: 16/02/1984
Chuyên môn: XH học
Quốc tịch: Việt Nam

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved