Lớp 6

MÔN

SỐ TIẾT/ 1 TUẦN

SỐ TIẾT/ 1 NĂM HỌC 

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

Toán

4 tiết + 2 tiết nâng cao

4 tiết + 2 tiết nâng cao

222 tiết

Ngữ văn

4 tiết + 2 tiết nâng cao

4 tiết + 2 tiết nâng cao

222 tiết

Lịch sử

1 tiết

1 tiết

37 tiết

Địa lý

1 tiết

1 tiết

37 tiết

GDCD

1 tiết

1 tiết

37 tiết

Tiếng Anh

3 tiết

3 tiết

111 tiết

Vật lý

1 tiết + 1 tiết nâng cao

1 tiết + 1 tiết nâng cao

74 tiết

Sinh

2 tiết

2 tiết

74 tiết

Công nghệ

2 tiết

2 tiết

74 tiết

Thể dục

2 tiết

2 tiết

74 tiết

Âm nhạc

1 tiết

1 tiết

37 tiết

Mỹ thuật

1 tiết

1 tiết

37 tiết

Tin học

2 tiết

2 tiết

74 tiết

HĐNGLL

2 tiết / tháng 

18 tiết

Tổng số tiết/tuần

30 tiết

30 tiết

 


Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved