Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của Bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu (IPS).

Trang web này là tài sản của IPS, được duy trì và công khai nhằm mục đích cung cấp thông tin cho những người quan tâm đến IPS một cách thuận tiện nhất.

Việc truy cập, duyệt và sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào khác được quy định tại trang web này, cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.

1. Sử dụng trang web

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.

Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sửa đổi, sao chép, tải xuống, phân phối, truyền tải, hiển thị, xuất bản, bán, cấp phép, tạo ra tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo, hình ảnh hoặc nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua trang web này cho mục đích thương mại hoặc công cộng đều bị cấm trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu này hoặc ở nơi khác trên trang web, hoặc bằng việc nhận được sự cho phép từ trước bằng văn bản của IPS, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền hạn, thẩm quyền, tư cách hoặc lợi ích cần thiết để cấp quyền hợp pháp đó.

2. Nghiêm cấm sử dụng

IPS không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

  • - Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

  • - Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

  • - Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

  • - Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

  • - Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của IPS.

  • - Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

  • - Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của IPS.

  • - Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

  • - Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

  • - Bất kỳ hành động nào mà IPS cho rằng không thích hợp.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có tuyên bố hoặc thông báo khác, toàn bộ văn bản, chương trình phần mềm có được trên hoặc thông qua trang web này, và nội dung khác được đưa vào trang web này, bao gồm thương hiệu (đã đăng ký và chưa đăng ký), đồ họa, ảnh, hình ảnh, logo và nhãn hiệu dịch vụ, sự lựa chọn, sắp xếp và “cảm quan” của nhãn hiệu cũng như nội dung khác đều là tài sản của IPS hoặc tài sản của các bên thứ ba đã cấp cho IPS quyền sử dụng nội dung như vậy trên trang web này. Tất cả nội dung đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu quốc tế.

4. Điều khoản và điều kiện đặc biệt

Các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này chỉ áp dụng cho trang web IPS. Trang Web IPS có thể chứa liên kết đến các trang web và nội dung của các bên thứ ba. IPS không giám sát, đánh giá hay cập nhật, và không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với nội dung của bên thứ ba hoặc trang web của bên thứ ba. Trừ khi có tuyên bố rõ ràng khác, IPS không xác nhận hoặc thông qua bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào, và IPS không đại diện, bảo hành hoặc bảo đảm cho tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc tin cậy của bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào. Nếu bạn sử dụng các liên kết này và nội dung của bên thứ ba, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi làm như vậy.

5. Cập nhật và sửa đổi

Nội dung trên trang web này được IPS cung cấp để tạo sự thuận lợi cho bạn và có thể được thay đổi mà không báo trước. Vào bất kỳ lúc nào IPS có thể sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện cũng như nội dung. Theo tài liệu này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chịu ràng buộc bởi các cập nhật và sửa đổi đó và bạn hiểu phải theo dõi tài liệu này. Chúng tôi khuyên bạn định kỳ truy cập trang này để xem lại và tự làm quen với tất cả các điều khoản và điều kiện hiện tại.

6. Không bảo đảm

Nội dung và các dịch vụ của trang web được cung cấp “nguyên trạng”, IPS không đại diện hay bảo đảm rằng trang web này hoặc các máy chủ, ứng dụng hoặc chức năng của trang web không có vi-rút hay các thành phần gây hại khác, và bạn chịu toàn bộ rủi ro về mất mát hoặc thiệt hại mà bạn có thể gặp phải do việc sử dụng hoặc truy cập trang web này. IPS không bảo đảm khả năng truy cập liên tục, không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc an toàn vào trang web này hoặc các dịch vụ của trang web, vì hoạt động của trang web này có thể bị can thiệp bởi rầt nhiều yều tố ngoài tầm kiểm soát của IPS.

7. Liên kết bị cấm

IPS cấm lưu vào bộ nhớ đệm các liên kết siêu văn bản trái phép đến trang web này, và dựng khung bất kỳ nội dung nào có sẵn thông qua trang web này. IPS bảo lưu quyền vô hiệu hóa bất kỳ liên kết hoặc khung trái phép nào và tuyên bố miễn trừ cụ thể mọi trách nhiệm về nội dung sẵn có trên các trang Internet khác liên kết tới trang web này.

8. Chấm dứt

IPS bảo lưu quyền, không cần thông báo và tự quyết, chấm dứt khả năng sử dụng trang web này của bạn, và chặn hoặc ngăn cản việc truy cập và sử dụng trang web này trong tương lai. Việc bạn không tuân theo các điều khoản và điều kiện của tài liệu này sẽ tự động hủy bỏ quyền sử dụng trang web và các dịch vụ của trang web, bao gồm việc chấm dứt bất kỳ sự cho phép nào đã được cấp trong tài liệu này. IPS bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục hậu quả theo pháp luật và công bằng đối với các hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện này, bao gồm quyền chặn truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể vào Trang web này.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và không làm hại IPS và các thành viên, chi nhánh, quan chức, giám đốc, giáo viên, nhân viên, HSSV của IPS khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý được trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm tài liệu này, hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho IPS về bất kỳ và tất cả thiệt hại mà bạn có thể gây ra cho IPS, hoạt động của IPS, hoặc Trang web của IPS do tương tác của bạn với Trang web này.

10. Quyền hạn pháp lý/Luật điều hành

Là người dùng của trang web này, bạn đồng ý tuân theo luật pháp của Việt Nam bất kể xung đột nào với các nguyên tắc pháp luật. Bất kỳ và tất cả các hành động được đưa ra để thực thi tài liệu này hoặc giải quyết tranh chấp phát sinh từ tài liệu này sẽ chỉ được đưa ra tại các tòa án có quyền hạn pháp lý ở Việt Nam, và theo tài liệu này bạn đồng ý trình diện ở cấp có thẩm quyền và địa điểm của tòa án đó.

11. Thông tin liên hệ

Bạn có thể gửi câu hỏi hoặc góp ý về tài liệu này hoặc trang web này đến IPS theo địa chỉ:

177Bis1 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Tel: (84-8)3868 0259 - 3868 0260

Fax: (08) 3868 0258