Giáo viên tiếng việt cơ sở Cao Thắng

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 25/12/1983
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 24/11/1963
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

DƯƠNG TRỌNG TRƯỞNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/10/1985
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

TÔ THỊ HỒNG NHUNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 01/06/1990
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ THÙY TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 27/03/1994
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

TẠ THỊ KIM LIÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 05/05/1959
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

DANH SUA ĐÂY
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 08/09/1987
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

CHU THỊ BÍCH NGÀ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 03/08/1955
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG THỊNH
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 02/10/1988
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

PHẠM DUY MẪN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 01/10/1988
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ ANH THƠ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 06/01/1987
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC ANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 09/02/1987
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ NGỌC HÂN
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 02/07/1985
Chuyên môn: GDCD
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN VĂN LY
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/07/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ VĂN THÌA
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 25/08/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN TRUNG TOÀN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/03/1988
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ HIỀN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 03/02/1982
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

PHẠM HỒNG LONG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 18/06/1981
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

LÝ HOÀNG NAM
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 30/10/1987
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

HỒ THANH CƯỜNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 18/01/1992
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

PHÙNG XUÂN HÒA
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 15/08/1977
Chuyên môn: GDQP&AN
Quốc tịch: Việt Nam

THÁI TRẦN NGỌC THẨM
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 20/11/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN HỮU TÂM
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 15/07/1992
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

ĐÀO MAI DIỄM KIỀU
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 25/01/1993
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

VÕ THỊ THÙY DƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 08/06/1987
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

HUỲNH KIM TÀI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 01/01/1983
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN HỒNG THIỆN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 20/05/1961
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỤY HOÀNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/03/1993
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ MỘNG DIỆP
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 06/10/1993
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

HỒ THỊ LÝ
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 08/10/1985
Chuyên môn: Địa lý
Quốc tịch: Việt Nam

TRƯƠNG THỊ MINH NGHĨA
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 25/12/1990
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

LẠI THỊ DUNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 15/05/1986
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ XUÂN LAN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/03/1965
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ QUANG TRƯỜNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 20/02/1993
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

MAI THỊ DUNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 22/06/1993
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN VĂN TỚI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 16/05/1956
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN PHƯỚC
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/11/1988
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

ĐINH BẢO CHÂU
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 03/09/1993
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

BIỆN MINH TÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 25/12/1988
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN XUÂN THỂ
Bằng cấp: Thạc sĩ GDCD
Năm sinh: 15/02/1989
Chuyên môn: GDCD
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ NGỌC NGA
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 21/03/1974
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

LIỄU KHÔI NGUYÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 18/02/1987
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THI MINH THANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 30/10/1993
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ TUYẾT ĐÀO
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 1984
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN TRƯƠNG MỸ HẠNH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 23/10/1993
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

BÙI PHÚC KIỂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 24/09/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

HỒ NGUYỄN NAM PHƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/03/1992
Chuyên môn: Âm nhạc
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 10/10/1994
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN NGUYỄN HẠNH NHÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/11/1992
Chuyên môn: Địa lý
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 01/05/1982
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 02/10/1992
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HỒNG NHI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/04/1990
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

HỒ THỊ DUYÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 02/01/1980
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

HOÀNG THỊ HUỆ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 08/03/1985
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

HUỲNH MỸ NƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 09/04/1984
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

HUỲNH THỊ THU NGÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 10/11/1987
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

LẠI THỊ HƯỜNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 23/09/1985
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ TÌNH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 29/01/1986
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU NGAN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 19/08/1987
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN HÀ TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 04/07/1991
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 16/02/1994
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ LAN ANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 10/02/1990
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ NGUYÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 16/02/1992
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ THANH KIM LỘC
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 17/07/1993
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

VŨ THÚY NGÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 19/09/1991
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN THỊ LUẬN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 05/05/1987
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ MAI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 10/03/1992
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

HÀ THỊ LƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 02/09/1987
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

MAI THỊ HIỀN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 28/02/1985
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ THANH HIỀN
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 03/04/1988
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ HẢI LUYẾN
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 19/07/1985
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ SÂM
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 20/04/1985
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HÀ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 02/08/1988
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 22/06/1993
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ NGỌC BÍCH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 20/01/1989
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

TRƯƠNG THỊ THANH THẢO
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 26/08/1985
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

ĐOÀN THỊ BÍCH PHƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 19/07/1987
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 17/03/1989
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ TRANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 17/11/1988
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ THÚY PHƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 16/09/1985
Chuyên môn: GVQN
Quốc tịch: Việt Nam

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved